دکور دیجیتال سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم

دکور دیجیتال سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم

۷ ماه پیش ۳۵۴ بازدید

توفیــق حضــور در ســیزدهمین مســابقات بین المللــی قــرآن کریــم در ســالن اجــلاس ســران در ســال 1394 را میتوانیــم یکــی از بر گهــای درخشــان کارنامــه  حرفــه ای شــرکت آوانمانــور در بــه نمایــش گذاشــتن بهره منــدی از فنــاوری هنر-صنعــت تبلیغــات بدانیــم.
در ایـن دوره از مسـابقات بـا توجـه بـه طراحـی صحنـه صـورت گرفتـه، تلویزیون هـای مختلـف شـرکت در 3 لایـه نصـب و بـه کمـک طراحـی دکـور در خدمـت ایـن مراسـم قـرار گرفـت. در ایـن پـروژه بیـش از 031 متـر مربـع تلویزیـون بـا پیکسـل پیچ هـای مختلـف نصـب شـد.