آوانمانور ساخت دکور فصل دوم اعجوبه ها آوانمانور ساخت دکور فصل دوم عصر جدید آوانمانور اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

ساخت دکور فصل دوم اعجوبه ها

ساخت و نصب دکور ال ای دی حرفه ای اعجوبه ها

ساخت دکور فصل دوم عصر جدید

ساخت و نصب دکور حرفه ای عصر جدید

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

ساخت دکور دیجیتال اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

ما چه کارهایی انجام میدهیم

آوانمانور

فروش و اجاره امکانات مورد نیاز برنامه ها و مراسم ها و نمایشگاه‌ها

تراس ، تاور و استیج 

ساخت و طراحی سن و استیج ، فراهم آوردن سازه ای برای نصب هرگونه تجهیزات نور و صدا و همچنین طراحی فضا در صحنه با استفاده از تراس و تاور در کمترین زمان و بیشترین استحکام امکان پذیر است.

دستگاه ها مه ساز و بخار

مه ساز دستگاهی است که با استفاده از یخ خشک تولید بخاری سرد میکند که همچون مهی غلیظ سطح استیج را فرا میگیرد و زیبایی و جلوه خاصی را به صحنه می بخشد.

نمایشگرهای داخل سالن

تجربـه خوشـایندی اسـت کـه مشـتریان بــا تلویزیون هــای بــزرگ و نمایشــگرهای داخلــی ، فضایــی پرشــکوه تر را تجربه می کنند کــه نفـوذ و تاثیـر آن بـر مخاطـب بیشـتر خواهـد بود.

نمایشگرهای قابل انعطاف

از این نمایشگرها می توان برای ساخت فضاهای بدیع و دکوراتیو بهره برد ،فرم پذیری این نمایشگر به نحوی است که شما میتوانید آن را با طرح های خلاقانه خود همراه سازید و نیاز خود را برآورده سازید.

نمایشگرهای فضای باز

به منظور ارائه تصویر از فضای بسته برای مخاطبانی که نمی توانند داخل سالن حضور یابند ، فضاسازی در سطح ساختمان ها به عنوان نمای کار و همچنین ساخت دکور می تواند از دیگر کاربرد های پرشمار باشد.

نمایشگرهای موبایل (سیار)

فرصتی برای برنامه سازان و مدیران اجرا فراهم می آورد که در هر مکان و در کمترین زمان بتوانند از نمایشگری بزرگ با 16 متر مربع بصورت پرتابل، آن را در ارتفاع مناسب و مورد نیاز به نمایش گذارند.

تلویزیون کف

اگر میخواهید کف محل اجرای برنامه یا مراسمتان با تصاویر دلخواهتان شکوه یابد ، و با رنگ و نور بر عظمت آن بیفزایید می توانید از نمایشگر کف استفاده کنید و تجربـه خوشـایندی برای مهمانان خود پدید آورید.

نمایشگر پرده ای

برای ایجاد فضای زیبا و خلاقانه ، وجود فضای خالی میان پیکسل های این نمایشگر ، آن را از فاصله دور تماشایی می کند. این نمایشگر ساختار خاصی دارد که در دکور سازی میتوان از آن بهره برد.

پرده ستاره ای

این پرده پارچه ای مملو از نقطه های درخشان یا ستاره های نورانی است ، استفاده از این پرده به عنوان زمینه ای که میتواند پوششی برای فضای پشت صحنه شما باشد به کار میروند.

ماموریت های ما

آوانمانور

ارائه خدمات مشاوره، طراحی ، فروش ، گارانتی ، نصب و اجاره در حوزه های زیر

فضاســازی بــا نــور، صــدا

فضاســازی بــا نــور، صــدا

ایجاد فضای با امکانات تراس ، تاور و استیج

ایجاد فضای با امکانات تراس ، تاور و استیج

ماشـین مه سـاز (بخـار سـرد)

ماشـین مه سـاز (بخـار سـرد)

فیلم

نمایشـگرهای تبلیغاتـی نسل نو

نمایشـگرهای تبلیغاتـی

تلویزیون هـای داخلـی و فضـای بـاز

تلویزیون هـای داخلـی و فضـای بـاز

نمایشــگر بــزرگ ســیار

نمایشــگر بــزرگ ســیار

گالری عکس

آوانمانور

در اینجا برخی از نمونه کارهای انجام شده آوانمانور را میتوانید ملاحظه فرمائید.

اهداف ما

آوانمانور

نگاه ما ایجاد انقلابی در برگزاری رویدادهاست تا بتوان به ارایه ای مناسب تر و با شکوه تر رسید.

آوانمانور -
۰۱ شهریور

دکور سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن که فاخرترین اثر مجری طرح در طول فعالیت کاری‌اش است، تصویری ماندگار از این مسابقات را در ذهن حاضران و مخاطبان خود به ثبت می‌رساند.

بی تردیــد بهره گیــری از نمایشــگرهای بــزرگ، انقلابــی در تبلیغــات و فرصتــی بدیــع در کســب و کار اســت ،خرســندیم کــه آوانمانــور نیــز ســهمی در ایــن تحــول و شــکوفایی در کشــورمان دارد و توانســته اســت بــا بهره منـدی از دانـش تخصصـی همـکاران و همراهـی مشـتریانش پیشـرو در امـر مشـاوره، طراحـی، نصـب ،اجـاره و فـروش نمایشـگرهای غول پیکـر در بهره منـدی صاحبـان صنعـت تبلیغـات، هنـر و خدمـات در کشـور باشـد.

توانسته ایم بــا بهره مندی از دانش تخصصی همـکاران و همراهی مشـتریانش پیشرو در امر مشـاوره، طراحی، نصب ،اجاره و فروش نمایشگرهای غول پیکر در بهره مندی صاحبان صنعت تبلیغات، هنر و خدمات در کشـور سهیم باشیم.

شـرکت آوانمانــور از پیشـگامان ایـن صنعـت در کشـور بـه شـمار میرود و بـا بیـش از شش سـال سـابقه در ایــن عرصــه افتخــار دارد کــه همــراه شــما در بهره مندی از فنــاوری روز دنیاســت. ایــن شــرکت بــا در اختیـار گرفتـن برتریـن برندهای دنیـا بـرای ارائـه بهتـر ایده هـا، تـلاش می کنـد کـه خدماتـی در خـور را بـه مشـتریانش کـه همانـا مدیـران محتـرم برنامه هـا، کارگـزاران ارجمنـد روابـط عمومی هـا، صاحبـان برندهـا و همچنیــن مدیریــت گرامــی هتلهــا و سـالنهای همایشهــا هســتند ارایــه کنــد .

ایـن شـرکت می توانـد بـا ارائـه خدمـات خـود در بخش هـای مختلـف از جملـه مشـاوره، طراحـی، فـروش ،گارانتـی، خدمـات، نصـب و اجـاره نمایشـگرهای تبلیغاتـی نسـل نـو، تلویزیون هـای داخلـی و فضـای بـاز ،نمایشــگر بــزرگ ســیار، فضاســازی بــا نــور، صــدا، همچنیــن ایجــاد فضــای بــا امکانــات تــراس، تــاور و اسـتیج، و مکمل هایـی ماننـد ماشـین مه سـاز )بخـار سـرد( شـما را در معرفـی بهتـر بـه مخاطبانتـان یـاری رسـاند.

تعداد برنامه ها

851

تعداد مشتریان

21

رضایت مشتریان ارزشمندترین دارایی ماست! نظرات تعدادی از مشتریان ما در مورد تیم اجرایی و کیفیت کار شرکت آوانمانور در اجرای برنامه

نظرات

مشتریان ما

آوانمانور -

آخرین مطالب

آوانمانور

آخرین مطالب در حوزه فناوری ال ای دی و نمایشگرهای شهری را اینجا بخوانید

تماس با ما

تماس با ما

مشاوره و ارتباط با متخصصین ما با راههای ارتباطی زیر

تهران حکیمیه بلوار باباییان خیابان چهارم غربی پلاک ۱۶

۰۲۱ - ۷۷۹۶۳۵۴۰,۱