شـرکت آوانمانــور از پیشـگامان صنعـت  اجرای انواع دکور ال ای دی در کشـور بـه شـمار مـیرود و بـا بیـش از شش سـال سـابقه در ایــن عرصــه افتخــار دارد کــه همــراه شــما در بهره منــدی از فنــاوری روز دنیاســت. ایــن شــرکت بــا در اختیـار گرفتـن برتریـن برندهـای دنیـا بـرای ارائـه بهتـر ایده هـا، تـلاش می کنـد کـه خدماتـی در خـور را بـه مشـتریانش در زمینه طراحی و نصب انواع  دکور دیجیتال، دکور برنامه تلویزیونی، تلویزیون شهری، غرفه سازی نمایشگاهی، دکور همایش ها و … ارائه کنــد .

ایـن پیشـگامی همچنیـن مرهـون اعتمـاد مشـتریان طـی سـال ها نسـبت بـه آوانمانـور و همـکاران متخصــص بــه عنــوان ســرمایه انســانی همــراه در شــرکت اســت کــه فرصــت ارایــه پیشــتیبانی مناســب و خدمـت مطلوبتـر را فراهـم مـی آورد .

بی تردیــد بهره گیــری از تلویزیون شهری، انقلابــی در تبلیغــاتو فرصتــی بدیــع در کســب و کار اســت، خرســندیم کــه آوانمانــور نیــز ســهمی در ایــن تحــول و شــکوفایی در کشــورمان دارد و توانســته اســت بــا بهره منـدی از دانـش تخصصـی همـکاران و همراهـی مشـتریانش پیشـرو در امـر مشـاوره، طراحـی، نصـب،اجـارهو فـروشدر  بهره منـدی صاحبـان صنعـت تبلیغـات، هنـر و خدمـات در کشـور باشـد و شـما را در معرفـی بهتـر بـه مخاطبانتـان یـاری رسـاند .

اوانمانور بــا  بهره گیــری از مدیریــت حرفـ ـه ای، تیــم کارشناســی و کادر فنــی خــود عــلاوه بــر امکانــات و تجهیــزات حرفــه ای، بیــش از 500 رویــداد را در حوزه هــای مختلــف همچــون برگــزاری  کنســرت ها، همایش هــا، افتتــاح پروژه هــا، معرفــی برندهــا و محصــولات، مراســم مذهبــی، غرفه سازی نمایشگاهی و … پشــتیبانی و اجــرا کــرده و رســانه ای موثــر در ارائــه فراگیــر ایــن خدمــات می باشــد.

نـگاه مـا انقلابـی در برگـزاری هـر چه بهتـر رویدادهاسـت تـا بتـوان از رهگـذر آن بـه ارائه های مناسب تر و پرشـکوه تر رسـید. مـا گمـان  میکنیـم معرفـی محصـولات، تبلیغـات و رونمایـی از برندهـا و همچنیـن انتشـار اید ه هـا در سـایه بهره گیــری از ایــن امکانــات و ظرفیت هــا میتوانــد چشم اندازی روشــن تر را بــه نمایــش بگــذارد .

توانایی اجرایی شرکت

 • اجرای تصاویر همگون با فضای برنامه

 • استفاده از جدیدترین میکسرهای تصویر

 • قابلیت اجرای متون متحرک با پس زمینه های متفاوت

 • امکان دریافت 1تا4 تصویر از دوربین و پخش آن در نمایشگر

 • امکان ایجاد افکت روی خروجی دوربین ها برای زیبایی بیشتر برنامه

 • بانک کامل تصاویر و کلیپ های مذهبی، جشن ها، مراسمات دولتی و خصوصی

 • امکان کامل پخش ۱۶ لایه تصویر همزمان و ایجاد افکت روی هر یک از لایه ها

 • امکان خروجی صوت به کلیه میکسرهای صدا

 • پخش تصاویر پاورپوینت بدون نیاز سخنران به سیستم مجزا روی تریبون (استفاده از تبلت)

 • امکان ویرایش آرم همایش به همراه ایجاد جلوه های تصویری در زمان اجرای برنامه

 • امکان دریافت و پخش شبکه های زنده تلویزیونی در صورت نیاز

 • امکان اجرای تصاویر در حالت های متناوب نصب(چیدمان نا منظم)

کارگذاران درباره ما میگویند

نظر مشتری1

“اگر پرمشغله هستید و به کارهایتان نمی‌رسید، میتونید با خیال راحت کار دکور و اجرای برنامه تون رو به تیم خلاق و حرفه ای آوا نما نور بسپرید. کار حرفه ای رو میتونید اینجا ببینید.”

کوروش عزیزی
نظر مشتری2

“نظم، دقت، پیگیری، سرعت و اخلاق حرفه ای، کلماتی هستند که میتوانند تیم شرکت آوانمانور را در انجام امور محوله توصیف نمایند و شرکت را به دوستان و دیگر همکاران خود توصیه مینمایم.”

مهندس امامی

مشتریان ما